Diagnosi

Abans d’elaborar l’estratègia digital de l’escola edRa s’ha diagnosticat la situació de partida, tot emprant diverses eines per a estudis reglats i no reglats:

Estudis reglats

Les aplicacions Selfie han estat creades per la Comissió Europea i la seva finalitat és ajudar els centres educatius a diagnosticar el grau d’implementació de les tecnologies digitals. Els formularis Google Forms i les entrevistes han estat adaptades per la comissió d’EDC de l’edRa a partir de referents similars utilitzats en altres escoles.

Estudis no reglats

Anàlisi quantitativa i qualitativa

L’anàlisi ha estat elaborat per la comissió EDC a partir de la recollida de dades i el suport d’una mentora digital del Departament d’Educació. S’han analitzat: els canals de comunicació digital (web de centre, xarxes socials i ús de plataformes), el desenvolupament curricular, les competències digitals del professorat i l’alumnat, els protocols de comunicació (entre el personal de l’escola i entre l’escola i la resta de la comunitat) i l’ús dels espais amb equipament i recursos digitals.

Els resultats ens han mostrat punts forts i punts febles que permeten fixar els objectius de l’estratègia digital i ajudaran a millorar la cultura digital de l’escola.

Punts forts destacats

  • Infraestructures i serveis: parc ampli de maquinari i programari amb accés a xarxa que garanteix un punt de treball digital per alumne el 100% de les hores lectives reglades, entorn virtual d’aprenentatge (EVA) i altres serveis en servidor propi adaptat a les necessitats del Centre.
  • Ensenyament i aprenentatge: creació de continguts digitals, ús de l’EVA i pràctica docent basada en feedback digital en tots els ensenyaments reglats.
  • Implementació a l’aula: foment de la creativitat i desenvolupament de projectes amb col·laboradors externs al món de l’escola.
  • Competència digital de l’alumnat: pràctica generalitzada de creació de continguts digitals, foment de les destresses digitals en múltiples matèries i de la resolució de problemes tècnics.

Punts febles destacats

  • Infraestructures i serveis: el parc de maquinari i programari requereix un ritme de d’actualitzacions actualment en situació d’infrafinançament, i en tant que bé escàs, necessitat de protocols d’optimització del seu ús.
  • Vida digital: necessitat de millorar el repositori de recursos pedagògics, on compartir coneixements i bones pràctiques; necessitat de millorar les comunicacions internes i externes a l’organització; necessitat de fomentar la cultura de l’intercanvi de coneixement i d’experiències.
  • Gestió: necessitat d’implementar mecanismes de participació per consensuar i aplicar les millores en estratègia i cultura digital.
  • Formació: necessitat de millorar la formació del professorat en competències digitals: avaluació, pedagogia, seguretat i drets digitals.