Competència digital de l’alumnat

Desplegament

El centre està creant una rúbrica concretant les competències digitals de l’alumnat d’estudis reglats per cada un dels cursos i adaptada al model del centre. A més, s’han recollit totes les activitats digitals que apareixen a les programacions de les matèries i els projectes. PDF pendent d’elaborar.

Avaluació

Per tal de fer una avaluació realment transversal d’aquesta competència, per cada cicle es crea un perfil especial i diferenciat de competència digital.

Quan un professor/a treballa i qualifica aquesta competència des de la seva matèria, accedeix al perfil creat i anota allà l’activitat i la qualificació.

Al final de curs, de manera consensuada, s’acorden els percentatges assignats a la qualificació de cada una de les competències digitals per calcular la qualificació global. També de manera consensuada es redacta el comentari personalitzat de cada alumne/a.

Això permet fer un seguiment de l’assoliment de l’alumnat, però també permet que el centre tingui visió de totes les activitats que es realitzen per aconseguir, ja sigui des de les matèries, des dels projectes o des de la tutoria.

PDF pendent d’elaborar.