Objectius

1: Implicar al professorat en el disseny del pla estratègic del Centre per assegurar el seu èxit:

 • Proposar el mecanisme de participació
 • Consensuar els objectius i accions d’EDC
 • Consensuar la forma de participació
 • Organitzar equips de treball i responsables
 • Consensuar el pla de treball per a cada objectiu
 • Fer el seguiment de cada objectiu

2: Crear la documentació de cultura digital per a la implementació de l’EDC

 • Document d’acollida de l’alumnat (públic)
 • Document d’acollida del docent (privat)
 • Document d’acollida de les famílies (públic)
 • Normativa digital (autorització imatges…)
 • Normativa d’ús intern d’eines i infraestructures digitals (privat)
 • Infografies del flux de procediments
 • Tutorial de Moodle
 • Posar-ho tot a prova a l’inici de curs, valorar-ho i millorar-ho

3. Establir una política de gestió de dades respectuosa amb els drets digitals

 • Concretar en un document el marc legal LOPD
 • Recollir en un document la declaració dels drets i principis digitals de la UE (EDRi)
 • Avaluar el nivell de consistència amb la LOPD i la EDRi de les diverses plataformes usades pel Centre
 • Proposar mesures correctores
 • Avaluar la viabilitat de les mesures correctores
 • Consensuar les mesures a prendre
 • Aplicar les mesures correctores
 • Avaluar l’estat final aconseguit

4. Establir un protocol de comunicació intern del Centre i entre el Centre i la resta de la comunitat

 • Analitzar el sistema de comunicació actual entre l’escola i l’alumnat/famílies
 • Analitzar el sistema de comunicació intern actual entre professorat i/amb l’administració
 • Proposar els principis d’un protocol de comunicació
 • Avaluar la viabilitat del protocol
 • Consensuar el protocol
 • Elaborar el protocol
 • Aplicar el protocol
 • Avaluar els resultats

5. Formació i repositori per a la col·laboració

 • Configurar servidor local del Centre
 • Dissenyar sistema d’accessos i carpetes al repositori
 • Dissenyar protocol d’ús pel professorat del repositori
 • Decidir el procediment de manteniment del servidor local
 • Dissenyar calendari col·laboratiu de formació pel professorat
 • Calendaritzar reunions / trobades exclusives per compartir coneixements pedagògics i/o sobre matèries d’interès.
 • Dissenyar per part del professorat i calendaritzar trobades de formació internes per compartir coneixements.

6. Feedback EVA

 • Implementació del feedback EVA bàsic
 • Dissenyar calendari Trobades mensuals dubtes EVA
 • Implementació del feedback EVA avançat
 • Avaluació del Feeback EVA