Acolliment digital

De cara al inici de curs 2023-24 es preveu publicar a la pàgina web corporativa del centre:

Plans d’acolliment digital

ALERTA! Esborranys provisionals no validats:

A finals del curs 2022-2023 l’escola edRa proposa finalitzar un Pla d’acollida digital de l’alumnat nou, ja sigui d’incorporació a l’inici curs o de matrícula viva, on es detallen les accions que el centre realitza per assegurar un acompanyament en l’ús inicial de l’entorn digital del centre. Aquest pla d’acollida incorporarà el “Tutorial Benvinguda alumnat a l’entorn digital edRa es pot trobar en el següent enllaç (actualment inactiu).

A finals del curs 2022-2023 l’escola edRa proposa finalitzar un Pla d’acollida digital de professorat nou, ja sigui d’incorporació a l’inici curs o posteriorment, on es detallen les accions docents que es realitzen al centre i assegurar un acompanyament en l’ús inicial de l’entorn digital del centre. Aquest pla d’acollida incorporarà el “Tutorial Benvinguda alumnat a l’entorn digital edRa es pot trobar en el següent enllaç (actualment inactiu).

Normatives

A finals del curs 2022-2023 l’escola edRa proposa fer una Normativa d’ús intern d’eines i infraestructures digitals. Aquesta normativa forma part de les NOFC del centre, concretament, del capítol X que es pot consultar en el següent enllaç (actualment inactiu).

Normativa de règim intern i formularis d’ús habitual actualitzatsper part de la comunitat educatica com:

  • SOL·LICITUD DE MATRÍCULA (Document “matricula_v6”)
  • JUSTIFICANT DE PAGAMENT de l’assegurança i el material escolar (Document “Pagament_v3”)
  • IMPRÈS D’AUTORITZACIÓ DE SORTIDA PELS PARES/MARES, TUTORS/RES DE L’ALUMNAT MENOR D’EDAT (Document “Autoritzacio_sortida_v2”)
  • OBLIGACIONS DE L’ALUMNAT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS (Document “Prevencio_riscos_v2”)
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’ALUMNAT MENORS D’EDAT (Document “Declaracio_responsable_menors_v3”)
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’ALUMNAT MAJORS D’EDAT (Document “Declaracio_responsable_majors_v2”) 
  • AUTORITZACIÓ DE L’ALUMNAT I ELS FAMILIARS O TUTORS/RES PER A LA CAPTACIÓ LA REPRODUCCIÓ I LA PUBLICACIÓ D’IMATGES (Document “Drets_imatge_v1”)
  • AUTORITZACIÓ DADES ALUMNAT MAJOR D’EDAT (Document “Autoritzacio_dades_v3”)
  • IMPRÈS DE BAIXA (Baixa_v2.pdf)

Infografies procediments

Per establir els sistemes i fluxs de comunicació dins de la comunitat educativa de l’escola, es crearan infografies per

Totes les referències a la cultura digital del centre seran incorporades al NOFC i a la pàgina web corporativa del centre perquè siguin fàcilment localitzables i estiguin a l’abast de la comunitat educativa.